آموزش ,نظام ,زیرنظام ,پرورش ,برنامه ,اهداف ,آموزش عمومي ,شورای عالی ,توسعه فرهنگ ,فرهنگ قرآني ,عمومي قرآن ,توسعه فرهنگ قرآني ,اهداف آموزش عمومي ,

تحقق اهداف آموزش عمومي قرآن، بدون توليد و تصويب زیر نظام ها، ناكارآمد است.

اهداف آموزش عمومي قرآن به عنوان یک سند بالادستی که به تأیید و تصویب مراجع قانونی از جمله شوراي توسعه فرهنگ قرآني ( زير مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني ) رسیده است، در صورت رفع برخي از اشكالات و ابهامات و نيز عزم جدي براي اجرای درست و کامل، نقشی مهم و تاریخی در توسعه فرهنگ قرآني در كشور و به ويژه آموزش و پرورش ( به عنوان مهم ترين مجري آموزش عمومي قران و نيز دبيري كميسيون آموزش عمومي قرآن كشور ) خواهد داشت.

 این سند نيازمند توجه و حساسیت همه صاحبنظران و کارشناسان دلسوز قرآني كشور است. سندي که با تلاش و کوشش چندساله جمعی از پژوهشگران، محققان و اندیشمندان تدوین و تولید شده است، بيش از سه سال است كه در گوشه اي از قفسه هاي حوزه ستادي آموزش و پرورش و نيز گنجه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاك مي خورد. و به دليل توقف توليد اسناد زير نظام آن و نيز توليد و تدوين نقشه راه، تنها براي گرفتن اعتبارات فرهنگي و قرآني به بخش هايي از آن استناد مي شود. اما ...

اين سند مي توانست به عنوان امید براي رفع مهجوريت از قرآن در جامعه قرآني مطرح باشد اما دلايل مختلفي از جمله سوء مديريت باعث شده كلافي از گره هاي كور بر اجراي آن زده شود. مهم ترين دليل بروز چنين وضعيتي را بايد در عدم بهره مندي از كارشناسان و متخصصان و نيز اعمال نظرهاي خاص جست و جو كرد.

همان طور كه گفته شد مفاد این سند برای اجرای مناسب، متوازن و پویا نیازمند تولید برنامه زیرنظام هایی است که در جهت حمایت، پشتیبانی و کمک به تحقق اهداف سند مورد استفاده قرار گیرد. طبق قانون وزارت آموزش و پرورش به عنوان دبيرخانه كميسيون آموزش عمومي قرآن كشور موظف است برنامه زیرنظام های اصلی اين سند را تهيه و براي تصويب به شورای توسعه فرهنگ قرآني ارسال كند.

زیرنظام ها، بخش های اساسی نظام اجرا، پشتیبانی و ارزش يابي از جریان آموزش و تربیت را مشخص مي كند. اين فرايند انجام رسالت نظام هاي آموزشي اعم از آموزش و پرورش و ساير نهادها و مؤسسات را در کمک به تحقق اهداف وکارکردهای آن است را مشخص مي كند. عملکرد این زیرنظام ها تمامی مؤلفه های این نظام هاي آموزشي را تحت تاثیر خود قرارمی دهند. به عبارت دیگر، این زیرنظام ها به منزله وجوه مختلف پشتیبانی نظام تعلیم وتربیت هستند که به طور پیوسته در تعامل و تبادل با یکدیگرند.

به عنوان مثال « سند برنامه درسی ملی » ( در وزارت آموزش و پرورش ) که به منزله ی نقشه جامع یادگیری می باشد و زمینه تحول همه جانبه و گسترده در مفاهیم و محتوای آموزش و پرورش را فراهم می کند، در سال ۹۱ به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و ابلاغ شد، يكي از زير نظام هاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است كه بايد نقش راه توليد راهنماهاي درسي، توليد محتوا و روش هاي مناسب آموزش و شيوه ارزش يابي را مشخص مي كند.

و يا زير نظام هاي تأمین فضا، تجهیزات و فناوری، مدیریت و راهبری تربیتی، پژوهش و ارزشیابی و تأمین و تخصیص منابع مالی نيز آماده شده است كه از سوی وزارت آموزش و پرورش برای بررسی و تصويب به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ارسال شده است.

 هر زير نظام شامل سه بخش اصلي است :

 بخش اول - برنامه زیرنظام ها :

شامل کلیات است و بیانیه و منطق برنامه، اهداف عملیاتی و راهکارهای سند تحول مرتبط با زیرنظام، اهداف و شاخص های زیرنظام و سیاست های اجرایی را در بر مي گيرد.

 بخش دوم - برنامه های عملیاتی :

بخش هایی چون عنوان برنامه، اهداف برنامه، شاخص ها و معیارها، فعالیت های سرآمد ( شامل اقدامات تحولی، اصلاحی و جاری )، سطوح اجرا (ستاد، استان، منطقه و مدرسه )، دوره تحصیلی، گستره زمانی و استلزامات و چالش های اجرایی و روش های مدیریت آن است.

 بخش سوم - تعیین نوع مناسبات یک زیرنظام باسایر زیرنظام ها :

فصل پایانی این برنامه ها، تعیین نقش عوامل سهیم و مؤثر برون سازمانی است.

 پس از تعيين عناوين زير نظام، ابتدا برنامه هاي هر زير نظام بايد تعريف و مشخص شود. اين كار  ابتدا در كارگروه هاي تخصصي و كميسيون هاي مربوطه تهيه و سپس براي بررسی در اختيار شورا قرارمی گیرد و در نهایت، جهت بررسی و تصویب به شورای عالی ارایه می شود.

با توجه به تأخير چندين ساله و هم چنين نياز جامعه اراده شوراي توسعه بايد بر این است که در مناسب ترین زمان ممکن این فرآیند طی شود. همچنین زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی که بیش ترين و مهم ترين نقش را در تحقق اسناد تحولي و اهداف آموزش عمومي قرآن بر عهده دارد، بايد به صورت ويژه مورد بررسي قرار گيرد.

در تهيه اين زير نظام ها، علاوه بر متن اصلی، مستندات مربوط نیز بايد به پیوست برنامه ارائه شود تا در تدوین این برنامه ها، مورد استفاده گروه های مختلف پژوهشي و علمی و نيز مدیران و کارشناسان قرار گيرد.

 و السلام

منبع اصلی مطلب : فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران
برچسب ها : آموزش ,نظام ,زیرنظام ,پرورش ,برنامه ,اهداف ,آموزش عمومي ,شورای عالی ,توسعه فرهنگ ,فرهنگ قرآني ,عمومي قرآن ,توسعه فرهنگ قرآني ,اهداف آموزش عمومي ,
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : توصيه ...